Вимоги до оформлення статей

 Об’єм  статті – від 6 до 12 сторінок.
Препринт повинен бутиу форматі Word. Формат сторінки А4, міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 10 мм. Поля: ліве - 20 мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Елементи статті повинні бути відредаговані у відповідності з наступними правилами:

На першій сторінці статті у верхньому куті, зліва, автор проставляє відповідно тематиці своєї статті УДК.
  1. Автор(и) – ПІБ, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 16 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю.
  2. Назвастатті – шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 22 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру, всі літери великі.
  3. Одна анотація + ключові слова- українською (для статей українською); англійською (для статей англійською); польською (для статей польською). Шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру. Анотація повинна мати обсяг не менше 500 знаків (без пробілів)  і містити:
 - текст анотації;
 - перелік ключових слів - назва "Ключові слова:" (шрифт Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль)14пт), список ключових слів в алфавітному порядку (шрифт  Times New Roman напівжирний курсив, розмір (кегль)14пт, міжрядковий інтервал – 1,0). Ключові слова потрібно відділяти крапкою з комоюта ставити 2 пробіли між ними.
 
  1. Власне стаття.
 Структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включатитакі елементи:
 
- Вступ(Introduction) (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);
- Мета / цілі, завдання статті (The aim / the tasks);
- Підзаголовки статті(виклад основного матеріалу дослідження);
- Висновки(Conclusions) та перспективи подальших досліджень.
 
Всі структурні елементи виділяти напівжирним шрифтом.
 
Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуються всередині тексту, в центрі – під рисунками (наприклад, Рисунок 1, ...); над таблицею (наприклад, Таблиця 1 ...).
 
Оформлення літератури в тексті (стиль АПА): посилання на літературу оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка. Наприклад: «У цей час, зауважує російська дослідниця Н.І.Яковлєва, Росія зазнала три найскладніші періоди (Яковлєва Н.І., 2010, с.14-15)».
 
  1. Література (шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 14 пт, вирівнювання по центру), список літератури за алфавітом без нумерації (шрифт Times New Roman, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0). ПІБ автора виділяти напівжирним курсивом.
  2. References - транслітерований латиницею список використаних джерел.
 
Перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 14 пт), оформлюється наступним чином:
 - прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею;
 - назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
- після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела (in Ukrainian) або (in Russian).
 
Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc ).
 
8. Анотація (текст анотації – шрифт Times New Roman курсив, розмір (кегль)
14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0) – повинна містити короткий опис проблеми, її актуальність, внесок автора у вирішення питання.
 Кожна анотація повинна містити:
-        прізвище, ініціали автора (шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль)14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0);
-       назву статті (великими літерами, шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0);
-       текст анотації;
-       перелік ключових слів - назва "Ключові слова:" (шрифт Times New Roman напівжирний, курсив, розмір (кегль)14пт), список ключових слів в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman курсив, розмір (кегль)14пт, міжрядковий інтервал – 1,0). Ключові слова потрібно відділяти крапкою з комою та ставити 2 пробіли між ними.
 
Анотація подається двома мовами після Літератури:
- для статей українською мовою подаєтьсяанотація англійською мовою, яка повинна мати обсяг не менше 1500 знаків (без пробілів) таросійська анотація – не менше 500 знаків (без пробілів);
- для статей англійською мовою подається анотація українською мовою, яка повинна мати обсяг не менше 1500 знаків (без пробілів) та  російська анотація – не менше 500 знаків (без пробілів); 
- для статей польською мовою подається анотація англійською мовою, яка повинна мати обсяг не менше 1500 знаків (без пробілів) та  українська анотація – не менше 500 знаків (без пробілів);
 
  1. У кінці статті мають бути зазначені 2 рецензенти (ПІБ та вчене звання) (шрифт Times New Roman напівжирний, курсив, розмір (кегль)14 пт), міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю) та необхідно вказати дату подання статті до редакції (шрифт Times New Roman напівжирний, курсив, розмір (кегль)14 пт), міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю).
  2. В кінці статті подається Інформація про автора (авторів) (шрифт Times New Roman напівжирний, розмір (кегль) 14 пт, інтервал – 1,5): ПІБ, посада, місце роботи, науковий ступінь та вчене звання, адресаелектронноїпошти, контактні телефони.
  
Стаття, що подається до збірника, повинна відповідати його тематиці й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність й вірогідність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. У кінці документу автор має подати Довідку про оригінальність (приклад додається нижче) із зазначенням власного ПІБ, назви статті та власноручним підписом.


Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» та науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» видаються з благодійною метою і розповсюджуються безкоштовно. 

 

Для подання статті звертайтесь,

будь ласка, до НДЛ освітології за тел. 426-84-05;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Приклад оформлення статті

Зразок оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел